Alla nominerade – Årets Fasad 2023

Den 9 november korades vinnarna i kategorierna nyproduktion och renovering/restaurering under Fasadforum 2023

Nyproduktion

Malmö domstolsbyggnad – Vinnare Årets Fasad 2023

Beställare: Castellum
Arkitekt: Henning Larsen Architects / BSK Arkitekter
Totalentreprenör: PEAB Sverige AB
Fasadentreprenör: Murbolaget AB (tegelfasad), KG Constructions Group  (glasfasad)
Viktiga aktörer: Wienerberger AB (tegel), KG Constructions Group  (glasfasad)
Typ av fasad: Tegel och glasfasad

Foto: Godsfinkan

Vinnarmotivering:

Årets Fasad nyproduktion fångar stadens historiska värden samtidigt som utförandet tydligt återspeglar dagens influenser gällande material, funktionalitet, ljus och symmetri. Den här imponerande byggnaden bidrar starkt till det omkringliggande stadsrummets prägel av nytänkande, framåtanda och rörelse. Arbetsgruppen bakom projektet har framgångsrikt utnyttjat olika material och lösningar till en dynamik som har förutsättningar att attrahera betraktarens öga i såväl höjd som bredd. Gestaltningen signalerar byggnadens funktion där en av vårt samhälles viktigaste grundstenar ska förvaltas. Utförandet är av högsta klass från ritbord till färdigställande. Vi gratulerar till ett fantastiskt resultat och presenterar vinnaren av Årets Fasad nybyggnad 2023: Malmös nya domstolsbyggnad. 

 

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Beställare: Liseberg AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter Arkitektkontor AB
Totalentreprenör: NCC Sverige AB
Fasadentreprenör: AB Kovenda och Olofssons Fasadputs & måleri Bygg AB
Viktiga aktörer: Wienerberger AB, Sto Scandinavia AB
Typ av fasad: Tegel, puts och stuckatur

Foto: Fredrik Persson, Sto

Enastående nominerad till ÅRETS FASAD 2023
Nyproduktion:

Grand Curiosa Hotel Liseberg Göteborg. Projektet är på hela 34 000 kvadratmeter och omfattar 370 familjerum. Projektets idé och gestaltning
utgår från nöjesparken Lisebergs DNA och en historisk ”storytelling” om staden, handelns betydelse och hemvändande personer och deras leverne i Göteborg.
Hotel Grand Curiosa är uppdelad i fem stjärnformade byggnadsdelar där varje byggnadskropps fasadutformning har hämtat sin inspiration från Göteborgs historiska tidsepoker och tidstypiska material.
De fem olika fasaderna speglar interiören på ett historiserande och lekfullt sätt i en sann Lisebergsanda.
Fasaderna består av ett infärgat putssystem med förtillverkade fönsteromfattningar som återspeglar nyklassicismen. En gulbeige platsmurad tegelfasad med imponerande stora slagna tegelvalv att efterlikna Ostindiska packhuset. En fasad i platsmurat rött tegel så som Göteborgs industrilandskap och slutligen en fasad i nutida modern cortenplåt.
Byggnaden är hållbarhetsmässigt högt klassificerad i excellent. Projektet präglas vidare av en modern tillbakablickande arkitektur och materialanvändning och avtecknar sig samtidigt i sitt eget nutida tidslager.
Hantverksutförandet håller en mycket hög kvalité i ett storskaligt genomförande. Genom arkitektens medvetna ambition att använda en stilbrytning med huvudsakligen materialen puts och tegel på ett integrerat sätt, så har man skapat en spännande tidsresa i en omgivning som tillåter fantasin att flöda.

 

Ordonnansen Västra Gärdet

Byggherre: Aros Bostäder
Arkitekt: Eva Ryberg, Semrén-Månsson
Fasadentreprenör: SEHED Bygg
Viktiga aktörer: Finja Betong, Projektledaren Mattias Gustavsson SEHED & framför allt murarlaget på SEHED Bygg

Typ av fasad: Puts

Foto: John Eldrot

Enastående nominerad till ÅRETS FASAD 2023
Nyproduktion:

Kv Ordonnansen i Stockholm. Bland kvarteren med bostadshus från 30- och 60-talets arkitekturskatt på Gärdet i Stockholm ligger de nybyggda bostadshusen kvarteret Ordonnansen. Byggnaderna smälter mycket väl in i det befintliga funkisområdet men med ett nutida medvetet tidlöst modernt uttryck. Fasaderna i en vacker och välkomnande ljusgrå puts ger byggnaderna ett luftigt intryck samtidigt som sockelvåningen, klädd med natursten och träet kring fönster och entrépartier bidrar till ett samspel med befintlig bebyggelse.
Arkitekten har på ett oerhört skickligt sätt placerat Ordonnansens två huskroppar, som varierar i höjd, i en självklar terrassering ner mot Värtahamnen. Totalt rymmer de bägge husen 116 lägenheter och projektet bevisar att bostadsprojekt kan utföras med hög kvalitet på estetik, hållbarhet, utförande och ekonomi.
Fasadputssystemet passar väl till en byggnad som Ordonnansen med sina komplexa geometrier och byggvarubedömningen har säkerställt materialen ur ett hållbarhetsperspektiv. Putssystemet och skickligt hantverk har bidragit till en helhet och med få komponenter har de genomarbetade detaljerna blivit det som lyfter den övergripande arkitektoniska gestaltningen. Tydligt blir detta bland annat i detaljer såsom vid de putsade fodren med den fasade ovankanten. Projektet präglas av att ha genomgått en stor transformation från bensinmack och garage till de två mycket lyckade bostadshusen som står här idag.

Renovering

Brf Hornblåsaren, Stockholm

Byggherre: Jan Schönborg Byggkonsult AB
Beställare: Brf Hornblåsaren
Fasadentreprenör: Kumla Fasadteam
Viktiga aktörer: Stuckatur: Stoneform AB, Balkonger och terrasser: LN Balkong & Bygg AB, Plåtarbeten(koppar): Ahlins Plåt, Ställning: Opal, Smidesräcken och glasräcken: JJ Smide AB
Typ av fasad: Rivputs och stuckatur 

Foto: Kumla Fasad

Enastående nominerad till ÅRETS FASAD 2023
Renovering/restaurering:

Brf Hornblåsaren i Stockholm. Hornblåsaren är en kulturhistoriskt värdefull fastighet och kvarteret ligger i slutet av Strandvägen på Östermalm i Stockholm. Fastigheten är uppförd i 1920-talsklassisism av byggmästaren Eskil Alfheim efter ritningar av arkitekterna Gustaf Adolf Falk och Knut Nordenskjöld.
Byggnaden har en kraftfull volym i sex våningar med suterrängvåning och en något indragen sjunde takvåning. Hörnet har ett markant kvadratiskt torn, med ytterligare två våningar över taket och avslutas av en genombruten balustrad. Mot Linnégatan finns två burspråk i tre våningar. Fasaderna var ursprungligen rivputsade och något ljusare på pilastrarna medan sockeln i höjd med bottenvåningen är av granit. Den rosa färgen har återfunnits och återputsats med en genomfärgad så kallad Terrasitputs vilken med sitt glimmerinnehåll ger fasaden en mycket vacker glittereffekt. Nya balustrader har gjutits i konstbetong med skyddsglas och nät på ett föredömligt sätt för ökad säkerhet. Granitsockeln och utsmyckningar har rengjorts med en varsam och för branschen innovativ lasermetod.
Projektet präglas av stora släta sammanhängande fasadytor vilka kräver stor hantverksskicklighet och kunnighet att få perfekta. Bostadshuset har åter fått sin ursprungliga färgsättning med material som har lång hållbarhet och kan nu med stolthet åter klassas som en av Stockholms vackraste fasader.

Storkyrkan – Vinnare Årets Fasad 2023

Byggherre/Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Projektledning/Byggherreombud: Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB – Projektledning / Projektering
Generalentreprenad:  M3 Bygg AB
Fasadentreprenör: Puts och Tegel i Örebro AB
Viktiga aktörer: Puts och Tegel i Örebro AB – Putsentreprenör, Larsson och Örnmark Målerifirma – Målerientreprenör, Ab Oskar Jansson Plåt & Smide – Plåtentreprenör, Närkesten Entreprenad AB – Stenbyten i fasad, LI Tak – Timmermansarbeten, Sydställningar – Ställningsentreprenör, Målarkalk.
Typ av fasad: Puts och sandsten

Foto: Anders Bobert

 

Vinnarmotivering:

Årets Fasad inom kategorin renovering tilldelas ett projekt som genomsyras av gediget hantverk. Här har man fått anledning att gräva djupt i arkiven för att träffa rätt när det gäller val av material, färg, teknik och inte minst de tankar som en gång låg till grund för utformning och gestaltning. Vikten av ett i alla avseenden framgångsrikt renoveringsarbete kan inte överskattas. Juryn konstaterar att resultatet uppfyller alla förväntningar. Detaljnoggrannheten, hantverket med anor från svunna tider i kombination med utnyttjandet av dagens tekniska hjälpmedel har möjliggjort att den här byggnaden återfått en sedan länge förlorad gestaltning. Återigen lyser den i sin prakt och kan bidra till att bära vår historia in i framtiden. Vi gratulerar till ett fantastiskt arbete genom att ge utmärkelsen Årets Fasad renovering till Storkyrkan i Stockholm. 

Dicksonska Palatset i Göteborg

Byggherre: Higab
Brukare: Higab, , Projektledare Ulf Bengtsson
Generalentreprenör: FO Peterson
Fasadentreprenör: Tegelfogen
Arkitekt: Liljewall arkitekter genom Lars Olausson ansvarig arkitekt, Elin Karlsson handläggande byggnadsingenjör, Karl Palmberg medverkandearkitekt och ansvarig för förstudien.
Antikvarie: Martin Lindholm, Lindholm restaurering, som är byggnadsantikvarie i projektet
Viktiga aktörer: Tegelfogen, traditionell stuckatur & Bror Ericsson måleri,
Hisingsstads plåt AB
Typ av fasad: Puts, stuckatur och plåt

Foto: Philip Liljeberg

Enastående nominerad till ÅRETS FASAD 2023
Renovering/restaurering:

Dicksonska palatset Göteborg. Dicksonska palatset invid Heden i Göteborg byggdes i florentinsk nyrenässansstil åren 1859–1862 åt Oscar Dickson
med familj. Göteborg stad köpte huset 1970 och Dicksonska palatset är klassat som Byggnadsminne sedan 1973.
Huset har till stora delar stått tomt i många år, då det inte uppfyllde kraven för brandutrymning och tillgänglighet.
Exteriört har de rikt utsmyckade putsfasaderna, ornamentiken, taklandskapet och orangerierna vid entrén återställts.
Den aldrig rengjorda och till oigenkännlighet övermålade ornamentiken är omsorgsfullt rengjord och starkt nedbrutna delar har med stor skicklighet gjutits nya, tidstroget lika originalen. Flertalet fönster är original och har renoverats medan fönster från 1950-talet har ersatts med nya fönster, identiska med de ursprungliga. De ursprungliga takkuporna som var borttagna och de höga skorstenarna som var delvis nedmonterade, har rekonstruerats utifrån gamla foton från sekelskiftet 1900. Genom detta återfår palatset sin resning och det nya isolerade plåttaket ligger osynligt ovan det gamla brädinnertaket på vinden. Vinden som är helt intakt, kan därmed behålla sin karaktär och får en ny funktion som kontor. Alla tillägg görs i gammal stil för att inte påverka helheten från 1860 talet.
Arbetsplatsen har varit något av en byggnadshytta där konsulterna mött hantverkarna för att ta gemensamma beslut. Byggnaden har genomgått en transformation i dess rätta bemärkelse där hållbara material har använts.
Projektet har präglats av en omsorg att bevara helhet och detaljer och genomarbetad arkitektonisk utformning samtidigt som ett konstruktivt tänkande av nödvändiga tillskott möjliggjort att byggnaden återigen kunnat tas i bruk.