Policy för personuppgiftshantering inom Mur & Putsföretagen

2020-09-10

Personuppgiftsansvarig
Mur & Putsföretagen
Box 5054, 102 42 Stockholm
Tel. 08-783 81 04

Mur & Putsföretagen (org.nr. 559115-2839) samt dess föreningar Mur & Putsföretagen HF (org.nr. 802508-1046), Mur & Putsföretagen-E (org.nr. 802004-3132) och Mur & Putsföretagen-L (org.nr. 802508-0865) nedan gemensamt kallade Mur & Putsföretagen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Branschföreningen.

Syfte och hur vi använder dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

För att Mur & Putsföretagen ska kunna administrera ett medlemsföretags medlemskap i föreningen begär Mur & Putsföretagen in kontaktuppgifter till en huvudsaklig kontaktperson hos medlemsföretaget. I vissa fall anmäler företaget även fler kontaktpersoner.

De personuppgifter för medlemmar och dess anställda som behandlas av Mur & Putsföretagen används endast för föreningens verksamhet. För dig som medlem innebär det inbjudningar till våra aktiviteter, utbildningar, som adressat för vårt nyhetsbrev och andra utskick. Dessutom finns kontaktpersoner upplagda på föreningens hemsida och som medlem kan du begära att vi redigera, tar bort eller uppdatera dina medlemsuppgifter på hemsidan.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Dessa personuppgifter behandlas av Mur & Putsföretagen

Vilka personuppgifter behandlar vi?

• När företaget blir medlem i föreningen Mur & Putsföretagen och du är kontaktperson, ekonomiansvarig etc.
• När du anmäler ditt intresse för nyhetsbrev, något event vi har eller önskar information från oss
• För kursdeltagare och ansökan till Gesäll- och Mästarbrev.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adressuppgifter, arbete ev. bostad
 • E-mail
 • Telefonnummer, mobil och fast
 • Ev. personnummer – endast när det gäller kurser
 • Titel, yrke
 • Användarnamn
 • Senast betalade medlemsavgifter
 • Aktiviteter som du anmält dig till
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppgett.
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargerererat innehåll.

Mur & Putsföretagen har arbetat aktivt med att begränsa mängden personuppgifter i vårt register. Uppgifter ovan är de uppgifter vi behöver för att kunna bedriva den medlemsverksamhet som är föreningens syfte och grund. Uppgifterna används för register över aktuella medlemmar, för digitalt utskick av nyhetsbrev och kallelser till möten, välkomstbrev, upprättande av användarkonto och annan föreningsinformation för Mur & Putsföretagen. Postadress och e-post används även för att hantera betalningar av medlemsavgift.

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev läggs ditt namn och din e-postadress till i vår e-postlista som hanteras av vår tjänsteleverantör MailChimp. Dessa förvarar all data på servrar, med skydd för datasäkerhet. Om du avregistrerar dig som prenumerant på nyhetsbrevet stryks dina uppgifter från e-postlistan.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi inhämtar ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss exempelvis via något kontaktformulär på webbplatsen

Andra mottagare av dina personuppgifter

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den Mur & Putsföretagens räkning. Ett biträde kan vara en konsult som behandlar personuppgifter för adressering, utskick eller bokföring samt Mur & Putsföretagens driftspartner för hemsida.

Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt givna instruktioner och riktlinjer från Mur & Putsföretagen.

Även om en Mur & Putsföretagen väljer att anlita ett personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som har ansvaret gentemot de registrerade. Personuppgiftsansvaret kan inte överlåtas. De personer vars uppgifter behandlas har alltid rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige och framställa eventuella krav eller klagomål på felaktig behandling av personuppgifter.

Lagringstid och villkor

Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge som du är medlem i Mur & Putsföretagen. Övriga personuppgifter kan komma att sparas i upp till 18 månader efter vi tagit del av dem.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att vi ändrar dina uppgifter på hemsidan. Du kan också begära att få dina uppgifter raderade, dock måste vi ha minst en kontaktperson registrerad på medlemsföretaget för att företaget ska kunna kvarstå som medlem i Mur & Putsföretagen.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill radera personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Om vår behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är inte lagstadgade eller följer avtal utan bygger på frivilligheten att vara medlem i Mur & Putsföretagen. I samband med denna information samtycker du till behandlingen som beskrivs här.

Mur & Putsföretagen använder sig inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering baserat på de personuppgifter vi samlar in från våra medlemmar.

Mur & Putsföretagen har inte heller några andra syften än att administration av föreningen och dess verksamhet när vi behandlar dina personuppgifter. Om ett annat syfte skulle uppstå kommer vi att begära nytt samtycke från dig i det aktuella fallet.

Personuppgifterna (som ovan nämnt) kan komma att användas för nyhetsbrev och kundinformation från Mur & Putsföretagen. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta oss.

Kontakt: Mur & Putsföretagen
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel. 08-783 81 04