Branschregler

Mur & Putsföretagens branschregler publiceras i juni 2024, i god tid innan Boverkets nya byggregler börjar gälla.

De nya branschreglerna blir ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer såväl som för beställare, projektörer och arkitekter.

Den pågående översynen av Boverkets nya byggregler, som sker inom projektet Möjligheternas byggregler och beräknas vara klara den 1 januari 2025, kommer att lägga ett större ansvar på byggbranschen. Som ett svar på det har Mur & Putsföretagen tagit fram specifika branschregler för fasader med puts på isolering och puts på ventilerade fasadsystem, med generella anvisningar för nyproduktion.

“Det skall vara lätt

att göra rätt!”

Branschregler kapitel 1

Ytterväggar – Puts på isolering och puts på ventilerade system

arrow_forward

Branschregler kapitel 2

Murverk (beräknas klart under 2024)

Vanliga frågor och svar

Mur & Putsföretagen har i uppdrag att underlätta för inblandade intressenter att välja murat och putsat byggande.

Boverkets uppdrag att ta fram nya byggregler med fokus på funktionskrav innebär att ansvaret för att ta fram exempel på godtagbara lösningar och metoder för att verifiera dessa har överförts på byggsektorn.

För den del av byggsektorn som avser murat och putsat byggande har därför branschföreningen Mur & Putsföretagen tagit fram branschregler som svarar mot detta ansvar.

Avsikten med Boverkets nya byggregler är att förtydliga ansvarsfördelning mellan Boverket och branschen, där Boverkets ansvar blir att förtydliga de krav som finns i lagen och branschens ansvar blir att ta fram lösningar som uppfyller kraven och metoder för att verifiera dessa.

(För mer info: se information om Möjligheternas Byggregler på Boverkets hemsida, Projekt att se över Boverkets byggregler – Boverket.)

Avsikten är att MPB ska fungera som ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer men även för projektörer och arkitekter. Det ska vara lätt att göra rätt.

Anvisningarna baseras på svenska mur- och putsbranschens samlade erfarenheter kring hur man skapar robusta och hållbara fasader och fasadsystem

Mur & Putsföretagens Branschregler uppfyller de krav som Boverkets byggregler, för närvarande BBR 29, ställer på fasadytor och fasadbeklädnader.

BBR 29 gäller tills Boverkets nya byggregler tas i bruk fullt ut.

(För mer info: se information om Möjligheternas Byggregler på Boverkets hemsida.)

Bilaga 1 listar godkända fasadsystem enligt MPB.

Att ett fasadsystem är godkänt enligt MPB innebär att Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté kontrollerat att det för systemet finns relevant dokumentation såsom uppfyllande av harmoniserade standarder för obligatorisk CE-märkning av produkter enligt Byggproduktförordningen, att det finns relevant dokumentation avseende

EAD / ETA (harmoniserad teknisk specifikation för frivillig CE-märkning av

produkter och system enligt Byggproduktförordningen) och att det finns

dokumentation avseende åldersverifiering för produkter som är avsedda att

byggas in. Tekniska Kommittén kontrollerar inom ramen för godkännandet även att

respektive system har godtagbara lösningar och anvisningar för utförandet av de kritiska snitt som redovisas i MPB.

Aktuell utgåva av Bilaga 1 återfinns på Mur & Putsföretagens hemsida, www.murochputsforetagen.org.

Bilaga 2 är en lista över gällande lagar, regler, standarder och tekniska specifikationer, applicerbara på Mur & Putsföretagens Branschregler.

Aktuell utgåva av Bilaga 2 återfinns på Mur & Putsföretagens hemsida, www.murochputsforetagen.org.

Ja, fler kapitel kommer adderas i takt med att behovet identifieras och arbetet med respektive kapitel färdigställs.

Vad behöver jag tänka på som entreprenör (utförare av fasader och hela eller delar av fasadsystem eller stomskydd)?

 • Alltid följa leverantörens anvisningar.
 • Dokumentera icke påverkbara eller påtvingade avvikelser från både MPB och leverantörens anvisningar i kvalitetsdokument.
 • Entreprenören ansvarar för att gällande utgåva av MPB används och följs.
  • Enklast försäkrar man sig om detta genom att arbeta med fasadsystem som är listade i Bilaga 1. Godkända fasadsystem enligt MPB. (Se vidare Vad är Bilaga 1?)
  • Om fasadsystemet inte är listat i Bilaga 1 ska entreprenören tillse att leverantören intygar på lämpligt sätt att fasadsystemet uppfyller kraven i gällande utgåva av MPB.
 • MPB är obligatoriska att följa för Mur & Putsföretagens entreprenörsmedlemmar.

Vad behöver jag tänka på som leverantör (säljare av det material som används till fasad, fasadsystem, stomskydd och i dessa ingående komponenter)?

 • Säkerställa att mitt fasadsystem uppfyller kraven enligt MPB.
  • Om man önskar kan man låta Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté granska sitt fasadsystem för godkännande enligt MPB och därefter få systemet listat i Bilaga 1.
  • Det är på respektive leverantörs initiativ som man ansöker om att låta Mur & Putsföretagens Tekniska Kommitté granska och kontrollera att ett fasadsystem är godkänt enligt MPB.
  • Om fasadsystemet inte är listat i Bilaga 1 ska leverantören till entreprenören intyga på lämpligt sätt att fasadsystemet uppfyller kraven i gällande utgåva av MPB.

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Tekniksektion - Branschregler kap Puts på isolering och puts på ventilerade system

Anders Wittingfors

Lip

Christian Carlsvärd

Weber

Jacob Steen

Brukspecialisten AB

Sammankallande

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Johan Schiller

Combimix

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB

Martin Varma

Finja Betong AB

Mikael Bollvik

DAW Nordic