Från och med juli 2022 kan inga nya Säker Fasadlösningar erbjudas av försäkringsleverantören Garbo.

Vänligen kontakta Johan Onno, vd Mur & Putsföretagen, om ni har några frågor kring detta.
Tel:070-4668104 alt johan@roy-stage.paulonova.one

Säker Fasad – kvalitetssäkrat utförande av putsade fasader

Säker Fasad är ett kvalitetssäkrat utförande som tagits fram av branschorganisationen Mur & Putsföretagen.

Med Säker Fasad garanteras kunden ett fackmannamässigt utförande av utbildad certifierad fasadentreprenör som är medlem i såväl Mur & Putsföretagen som Byggföretagen. Montering utförs helt enligt de anvisningar som tillverkaren av fasadsystemet tagit fram. Endast fasadsystem som klarar Boverkets krav används. Detta innefattar alla de funktionskrav som ställs på fasader enligt BBR inklusive nya, striktare krav på fuktskydd. Tillverkaren är ansvarig för att säkerställa att systemet klarar kraven. Montering enligt Säker Fasad innebär att en så kallad tredjepartskontrollant kontrollerar att montering sker i enlighet med tillverkarens anvisningar samt uppfyller gällande byggregler. Kontrollanten är oberoende och är utbildad besiktningsman eller kontrollansvarig (KA) med en påbyggnadsutbildning för fasadkontroll.

Säker Fasad ställer också krav på att fasadarbetet projekterats på rätt sätt. Var därför noga med en tidig planering och dialog med såväl leverantören av fasadsystemet (tillverkaren) som den fasadentreprenör som ska utföra monteringen.

Montering av fasader enligt Säker Fasad ska alltid ske väderskyddat så att byggnaden inte utsätts för fukt under byggskedet.

I Säker Fasad ingår en tioårig funktionsgaranti som ger fastighetsägaren ett skydd mot eventuella fel. Funktionsgarantin lämnas av fasadentreprenören och säkerställs genom en fasadförsäkring som tecknas hos försäkringsbolaget Gar-Bo. Den tioåriga garantin täcker väl in den tidsperiod då eventuella fel uppstår. OBS! Livslängden på en putsad fasad enligt Säker Fasad är betydligt längre. Man brukar kunna räkna med minst 40-50 år förutsatt att fasaden sköts och underhålls på rätt sätt. Därför är det viktigt att fastighetsägaren/förvaltaren noga tar del av och följer de skötsel och underhållsanvisningar som gäller för den färdiga fasaden. All eftermontering på fasaden i form av markiser, belysning med mera måste stämmas av med fasadentreprenören för att garantin ska gälla.

Av tillverkarna anmälda fasadsystem för Säker Fasad

Combimix AB

Fasadsystem: Combi-Drain
Läs mer om produkten >>
Systembeskrivning Combi-Drain >>

Kontakt: Thomas Blomdell
Affärsområdeschef Fasad & Betong
0730 87 51 52
e-post

Finja Betong AB

Fasadsystem: Iso-Vent
Läs mer om produkten samt systembeskrivning >>

Fasadsystem: Finja Iso-Plus för regelytterväggar.
Läs mer om produkten samt systembeskrivning >>

Kontakt: Martin Varma
Teknisk chef
tel: 010-455 20 00

Sto Scandinavia AB

Fasadsystem: StoGuard
Systeminformation >>

Fasadsystem: StoTherm Vario D
Systeminformation >>

Fasadsystem: StoVentec
Systeminformation >>

Kontakt: Ola Mårtensson
tel: 072-402 55 42
e-post

Registrera säker fasad

För mer information om Säker Fasad kontakta Mur & Putsföretagens kansli

Johan Onno, vd

tel: 0704-66 81 04
e-post