Murat byggande – material, konstruktion, hantverk

Murat byggande – material, konstruktion, hantverk

2019-01-09

Fristående kurs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet samt Föreningen Tungt murat och putsat byggande

Lär dig mer om en välbeprövad byggnadsteknik som än idag kan användas för att skapa god arkitektur och robusta, beständiga byggnader. Under fyra sammandragningar har du möjlighet att lära dig mer om murverksteknikens historiska rötter, ingående material, byggnadsfysikaliska egenskaper, utformning som bärande konstruktion, samt utförande och projektering av murverk i nutida byggande. Kursen innehåller också en praktisk del där du under sakkunnig ledning får chansen att prova på murningshantverket. Den ges som en fristående kurs i tre, sinsemellan självständiga, delar:

  1. Allmän del – murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling av murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband
  2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium
  3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning

 

Kursen riktar sig till dig som studerar på civilingenjörs-, byggingenjörs-, byggnadsantikvarie- samt arkitektutbildningar och är intresserad av att spetsa dina kunskaper inom ett ämnesområde som annars hanteras mycket sparsamt på svenska högskolor. Du som redan är yrkesverksam inom ovan nämnda områden är också välkommen med ansökan. Även murningslärare och hantverkare välkomnas som sökanden; framförallt torde del ett kunna vara av intresse för sistnämnda grupper.

Studenter som är inskrivna på högskoleutbildningar på heltid och studerar aktivt under vårterminen 2019 kan delta i kursdel 1 och 2 utan avgift. För yrkesverksamma är avgifterna följande:

Del 1             6000:-

Del 2             4000:-

Kursavgift för del 3 är 5500:-, för såväl yrkesverksamma som studenter.

Moms 25% tillkommer på ovanstående avgifter. I priset ingår dokumentation av föreläsningsmaterial i del 1 och del 2 digitalt som pdf-filer. Kaffe och lunch i samband med kursdagarna ingår inte, deltagarna förutsätts själva svara för det.

Fakturering avseende del 1 och del 2 kommer att ske från Föreningen Tungt, murat och putsat byggande. Fakturering avseende del 3 kommer att ske från Hantverkslaboratoriet.

Del 1 är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 17-18/4 respektive 27/4 2019), del 2 till KTH (11-12/6 2019) och del 3 till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (17-19/6 2019). Du kan välja att läsa alla delarna, eller bara två respektive en av kursdelarna.

För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.

Kursen har inte formellt status som högskolekurs. De som vill tillgodoräkna sig kursen i en högskoleexamen hänvisas till att ta upp denna fråga med ansvariga för respektive utbildningsprogram. Efter genomgången kurs, med minst 80% närvaro och godkända inlämningsuppgifter erhålls ett intyg om genomgången kurs, med förteckning av huvudsakligt innehåll.

Mer information om kursens innehåll, uppläggning och behörighetskrav hittar du på www.kstr.lth.se. Här hittar du även information om hur du söker in till kursen – sista dag för att söka in till kursen är 2019-02-15. Besked om antagning lämnas senast 2019-03-06.

Mer information om kursdel 3 återfinns på Hantverkslaboratoriets hemsida, www.craftlab.gu.se.

 

Miklós Molnár                                          Tomas Gustavsson
LTH Konstruktionsteknik                      TG konstruktioner AB/LTH Konstruktionsteknik

Karl-Gunnar Olsson                                 Anders Göransson
AB Chalmers                                             Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet