Mästarbrev

Mästarbrev ska kunna erhållas av yrkesperoner som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Det är reglerat i förordning samt lag om ”mästarbrev för hantverkare”

Brev utställs av Sveriges Hantverksråd med kansli Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Leksand vilka även kan återkalla Mästarbrev i de fall innehavare anses olämplig enligt lag och förordning ovan.

Branschorganisation är Sveriges Byggindustrier med fackorganisationen Sveriges Murning och Putsentreprenör Förening, SPEF.

Allmänt

Mästarprov är frivilligt.

Arbetsgivare bör vid anställning informera om möjligheterna samt ge förutsättningar till brett kunnande för de som har intresse att utföra prov för Mästarproverna har en praktisk och en teoretisk del. Varje del poängsätts med betygsskala 1 – 5. Det innehåller prov och frågor i murning och putsning. Proven ska kunna anordnas så nära den sökandes hemort som möjligt, arbetsgivare uppmanas att medverka och underlätta för detta. Proven bedöms av två kunniga yrkesutövare som utses av branschen. Bedömning ska utföras under eller snarast möjligt efter avslutat arbete/prov. En Granskare utsedd av branschen gör helhetsbedömning och betygsätter.

Förutsättningar Mästarbrev

Kunskaps- och erfarenhetskrav:

 • Någon av punkterna ovan under krav för gesällbrev
 • Erhållet gesällbrev. (inget krav då SPEF har dispens)
 • Yrkesverksam inom Mur & Puts som fullärd i minst 6 år
 • Branschens utbildning Murning klass 1 samt Putsning Klass 1, 24 tim
 • Annan motsvarande vidareutbildning
 • Dokumenterat utförda egna projekt inom murning och putsning. Dokumentation ska kunna verifieras. Bilder och/eller referenser är bra
 • Svensk Författningssamling(SFS), Förordning och Lag om Mästarbrev för hantverkare. 1995:1255 samt 1995:1256 ska uppfyllas

Inget krav på Företagsekonomiska kunskaper då SPEF har dispens, dock enklare kunskap om att räkna på jobb, mängda mm

Mästarprov

Mästarprov består av följande delar:

 • Eget objekt, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker, alternativt flera olika objekt så krav uppfylls. Ska delvis utföras under överinseende av Kontrollant samt delvis egen dokumentation verifierad av Kontrollant
 • Praktiskt prov, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker. Kan delas upp på flera olika konstruktioner/prover. Ska utföras under överinseende av branschorganisationen godkänd granskare
 • Teoretiskt prov, 50 frågor med svarsalternativ. Utförs under bestämd tid och övervakas av Kontrollant

Eget objekt ska utföras av sökande ensam, eventuell handräckning kan godkännas. Eget objekt och praktiskt prov ska sammantaget innefatta både murning och putsning.Eget objekt och praktiskt prov ska i bägge fallen ovan innefatta, bedömning av tidsåtgång, kostnad, val och mängdning av material, val av metod.

Praktiskt prov ovan ska dessutom utföras efter egen måttsatt skiss/ritning. Egen utvärdering med förklaring till val av material, metod m.m. Granskare ska övervaka och arbetet utförs i lokal.

Generellt bedöms även att arbeta på säkert sätt, ordning på arbetsplats, m.m.

Allmänt om Mästarprov

Som förberedande uppgift inför avläggande av prov bör sökande förutom de krav på bakgrund som tecknats tidigare försäkra sig om kunskap i olika leverantörers krav på materialval. Vid användande av ett färdigt system av produkter gäller senast uppdatering från leverantör. Detta finns gratis på nätet.

Man bör ha deltagit i leverantörernas utbildningar. Viss kunskap i ekonomi relaterad till bygg krävs.

Kunskap från litteratur som ”Rätt Murat & Putsat” från Svensk Byggtjänst och ”Undvik Misstag i Murat & Putsat byggande”, en handbok från BI, är att rekommendera. Bedömningsgrunder utanför yrkeskunskap är kunskap i BAS-U, kalkylering av objekt med tid och pengar, söka information, eurokoder m.m.

Organisation för genomförande av Mästarbrev för yrkesgrupp, Mur & Puts

Berörda organisationer:

 • SPEF – övergripande ansvarig för underhåll av handlingar samt genomförande.
 • Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand – ansvarar för kansliet och administrerar alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.

Kontrollant

Utvald person på det företag som kandidat arbetar på och utsedd av företaget.
Alternativt utsedd av SPEF.

Kontrollant skickar in CV på sig själv med uppgift om:
Personnummer, namn, adress, telefon, år i yrket, referensperson med telefonnr, 5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra.
CV kan postas eller mejlas till Johan Onno

Kontrollants uppgift: Övervaka, dokumentera samt med ord utvärdera kandidat och färdighet. Riktlinjer för det arbetet kommer att översändas så snart kontrollant är inrapporterad enligt ovan. Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

Granskare

Person utsedd av SPEF.

Granskare ska skicka in CV på sig själv med uppgift om:
Personnummer, namn, adress, telefon, år i yrket, referensperson med telefon nr, 5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra.
CV kan postas eller mejlas till Johan Onno

Granskares uppgift: Granska inskickade uppgifter om föreslagen kandidat uppfyller kriterier. Granska lämplighet av Era föreslagna objekt. Granska att föreslagen kontrollant är lämplig. Granska Er inskickade dokumentation av utfört objekt på arbetsplats. Rätta inskickat teoretiskt prov. Övervaka och organisera praktiskt prov i lokal för Mästarkandidat. Bedöma praktiskt prov i lokal. Sammanställa allt för vidare bedömning av Hantverksstiftelsen som också är utställare av brev.

Hur du gör din anmälan!

Vi sätter i gång Mästarbrev under vår/sommar och slutprov görs under hösten.

Ladda ner pdf med provbestämmelser här

Ansökan

Ansökningshandlingar för Mästarbrev laddar du ner nedan.

Anökan Mästarbrev

Du kan även läsa mer i den lilla foldern

Ladda ner broschyren här

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!