Certifierad Fasadentreprenör, CFE

Våra entreprenörsföretag i Mur & Putsföretagen är certifierade fasadentreprenörer. När man anlitar en entreprenör som är medlem i Mur & Putsföretagen säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Syftet med grundkurs CFE är att:

 • Öka kompetensen i våra medlemsföretag.
 • Säkerställa för beställaren att Mur & Putsföretagens medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda.
 • Garantera fortsatt kompetensutveckling i Mur & Putsföretagen.

Krav för Certifierad Fasadentreprenör

För att erhålla behörighet fordras:

 • att huvuddelen av personalen har genomgått Mur & Putsföretagens utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör, CFE – putsning/murning.
 • att minst en person i arbetsledningen ska ha genomgått Mur & Putsföretagens kurs Murning och putsning klass 1.
 • att merparten av murare/putsare i företaget har relevanta yrkesbevis.
 • att såväl hantverklare som arbetsledning har genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och materialtillverkare.

Förutom detta vet du att företaget genom sitt medlemskap i Mur & Putsföretagen är ett specialistföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

Utbildningarna inom CFE och Klass 1 Murning och putsning har tagits fram och genomförs av oberoende sakkunniga, på uppdrag av Mur & Putsföretagen.

De hantverkare som genomgått grundkurs CFE får ett kursintyg via mail.

Kursen är personlig och måste uppdateras var femte år.

Innehåll i grundkurs CFE (digital)

 • Hantverket i nutida och historiskt perspektiv
  Hur murningshantverket uppstod för ca 10 000 år sedan och utvecklades under historiens gång in i nutid
 • Murverkets material
  En genomgång av de olika murverksmaterialen, tegel, lättklinker, lättbetong, mur-och putsbruk, råvaror, tillverkningsprocess, egenskaper
 • Murverks hållfasthet och bärförmåga
  En översiktlig behandling av konstruktiva verkningssätt och egenskaper
 • Byggnadsfysikalisk sammansättning av murverkskonstruktioner
  Grundläggande byggnadsfysik för främst ytterväggar kombinerat med dess tillämpningar i praktisk byggnadsteknik för ytterväggar med murverkskonstruktioner; tegelfasader med bakmur av stenmaterial respektive tegel i kombination med regelstommar, putsade murverksfasader
 • Det är viktigt att
  En genomgång av viktiga hantverksaspekter vid murnings- och putsningsarbeten
 • Reparation av murade fasader med korrosionsskador
  Tekniska aspekter och hantverket kring renovering av tegelfasader från efterkrigstiden med skador pga rostande armering och bristande kramling
 • Materialitet, tektonik och autenticitet
  Ett föreläsningspass om samspelet mellan konstruktion/byggnadsteknik, hantverk och arkitektur
 • Tegelbyggandets ursprung och utveckling
  En historisk påbyggnad från CFE 1, där framställningen bl.a. kompletteras med hur murningshantverket utvecklades i Sverige. Fullmurar, kanalmurar, skalmurar, reparationsaspekter avseende äldre murverk, hållfasthetsprovning, olika förband och deras uppbyggnad, principer för måttsättning
 • Murverks hållfasthet och bärförmåga
  Mer om olika konstruktiva verkningssätt, balkverkan, skillnad mellan skiv- och plattverkan, lokalt tryck respektive knäckning. Valvverkan i olika typer av valv, kärngräns, sprickbildning i valv, uppsprickningsfenomen i skalmurverk vid stora öppningar, nya typer av kramlor, erfarenheter från ny utgåva av ”Reparation av murade fasader med korrosionsskador”
 • Murverkskonstruktioner – byggnadsfysikalisk utformning
  Värmetransportmekanismer i material, U-värden, värmetröghet i tunga stommar, fukttransportmekanismer i olika typer av material och tillämpat i murverkskonstruktioner. Principiellt om ångtäthet och lufttäthet. Byggtekniska detaljlösningar med erfarenheter från ny utgåva av Undvik misstag i murat och putsat byggande.
 • Materiallära; mur- och putsbruk
  Genomgång av olika tillgängliga mineralisk brukstyper, brukets komponenter, ballastens kornstorleksfördelning, icke hydrauliska respektive hydrauliska bindemedel, vattnet, gipsbruk, luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, cementbruk, KC-bruk, murcementbruk, råvaror vid tillverkning, tillverkningsprocesserna, egenskaper-likheter och skillnader, det färska bruket och det hårdnade bruket, hantverksaspekter och tekniska funktionsaspekter
 • Utförande av puts
 • Video om listdragning
  Instruktionsfilm om tillverkning och användning av släde vid puts på traditionellt murverk, producerad av Lars och Emil Adiels i samarbete med Bräckegymnasiet, Göteborg, på uppdrag av Mur & Putsföretagen.
 • Skadefall ur nya utgåvan av Undvik misstag i murat och putsat byggande
 • Video om ädelputs
  Instruktionsfilm om ädelputs, framtagen av Hantverkslaboratoriet, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Mariestad
 • Säker Fasad
 • Tentamen: Efter varje avsnitt är ett obligatoriskt kunskapstest

Utbildningsprogram i Mur & Putsföretagen

CFE
Murning och putsning klass 1
Mur & Putsföretagen samarbetar med branschens större leverantörer och med CBI – Betonginstitutet.

Frågor och anmälan
För vidare information och anmälan kontakta kansli.

Till utbildningsportalen och våra kurser (för medlemmar) >>

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!